Tag Archives: رسم اتوماتیک مسیر ها

رسم اتوماتیک مسیر ها در Allegro

رسم اتوماتیک مسیر ها

در این قسمت شما می توانید مسیر ها را به صورت اتوماتیک رسم نمایید. قبل از رسم اتوماتیک می توان ضخامت مسیر ها را تنظیم نمود. برای این کار ابتدا وارد صفحه ی Constraint در منوی Setup بشوید