لیست دوره های برگزار شده

دوره هایی که در سال 90-91 اجرا شده اند:

دوره Protel آبان 90 (صبح)

دوره Pspice آبان 90 (عصر)

دو دوره دوره ی MATLAB آذر 90

دو دوره دوره ی AVR از 19/9/90 الی 14/12/90 (هر دو شیفت)

دوره ی Altium Designer از 14/1/91 الی 5/2/91 (اولین دوره در استان تهران) (سه روز در هفته)

دوره ی Altium Designer از 14/1/91 الی 5/2/91 (مخصوص خانم ها) (دو روز در هفته)

دوره AVR از 6/2/91 الی 27/4/91

دوره AVR از 6/2/91 الی 27/4/91 (مخصوص خانم ها)

دوره Protel از 28/4/91 الی 3/5/91

دوره EWB از 28/4/91 الی 3/5/91

دوره PIC از 4/5/91 الی 12/7/91

دوره PIC از 4/5/91 الی 12/7/91 (مخصوص خانم ها)

دوره Altium Designer از 15/7/91 الی 8/8/91

دوره هایی که از مهر سال 91 تا کنون اجرا شده اند:

دوره AVR با زمان برگزاری 1 روز در هفته به مدت شش ماه (مخصوص خانم ها)

دوره AVR از 19/7/91 الی 11/10/91 (صبح)

دوره PIC از 3/7/91 الی 2/10/91 (عصر)

دوره Altium Designer از 16/10/91 الی 9/11/91 (صبح)

دوره Altium Designer از 5/10/91 الی 4/11/91 (عصر)

دوره AVR از 14/11/91 تا 8/2/92 (صبح)

دوره PIC از 7/11/91 تا 19/2/92 (عصر)

دوره AVR از 11/2/92 الی 29/4/92 (صبح)

دوره Altium Designer از 21/2/92 الی 20/3/92 در شیفت عصر (خانم ها)

دوره Altium Designer از 22/3/92 الی 22/4/92 (عصر)

دوره رباتیک از 1/5/92 الی 6/6/92 در شیفت صبح

دوره AVR از 25/4/92 الی 1/8/92 در شیفت عصر (خانم ها)

دوره VHDL از 9/6/92 الی 2/7/92 در شیفت صبح

دوره میکروکنترلر AVR از 6/7/92 الی 24/9/92 در شیفت صبح

دوره Altium Designer از 4/8/92 الی 3/9/92 در شیفت عصر (خانم ها)

دوره Altium Designer از 27/9/92 الی 23/10/92 در شیفت صبح

دوره برنامه نویسی VHDL مخصوص FPGA های Xilinx در شیفت عصر از 6/9/92 الی 10/10/92 (مخصوص خانم ها)

دوره میکروکنترلر ARM از 28/10/92 الی 10/2/93 در شیفت صبح

دوره میکروکنترلر PIC از 14/10/92 الی 27/1/93 در شیفت عصر (خانم ها)

دوره میکروکنترلر AVR در شیفت صبح از 13/2/93 تا 28/4/93

دوره میکروکنترلر AVR در شیفت عصر از 30/1/93 تا 5/5/93 (خانم ها)

دوره طراحی مدار چاپی با نرم افزار Altium Designer در شیفت صبح از 31/4/93 تا 26/5/93

دوره طراحی مدار چاپی با نرم افزار Altium Designer در شیفت عصر از 11/5/93 تا 5/6/93(خانم ها)

دوره میکروکنترلر PIC در شیفت صبح از 29/5/93 تا 10/8/93

دوره میکروکنترلر PIC در شیفت عصر از 15/6/93 تا 9/9/93(خانم ها)

دوره میکروکنترلر ARM در شیفت صبح از 17/8/93 تا 12/11/93

برنامه نویسی VHDL مخصوص FPGA های سری XILINX شروع از 15/11/93 تا 11/12/93

طراحی مدار چاپی با نرم افزار Altium Designer شروع از 16/12/93 تا 23/01/94

دوره میکروکنترلر ARM در شیفت عصر از 15/9/93 تا 17/1/94(خانم ها)

طراحی کنترلر، اینترفیس و مدارات پردازنده با FPGA به مدت 330 ساعت (29/1/94 الی 27/4/94)

طراحی کنترلر، اینترفیس و مدارات پردازنده با FPGA به مدت 330 ساعت  (22/1/94 الی 24/5/94)(خواهران)

دوره میکروکنترلر AVR در شیفت صبح از 27/4/94 تا 14/7/94

دوره میکروکنترلر AVR در شیفت عصر از27/5/94 تا 1/9/94 (خواهران)

دوره طراحی مدار چاپی با نرم افزار Altium Designer از 15/7/94 الی 10/8/94

دوره میکروکنترلر AVR در شیفت عصر از27/5/94 تا  1/9/94 (خواهران)

دوره طراحی مدار چاپی با نرم افزار Altium Designer از 2/9/94 الی 1/10/94 (خواهران)

دوره میکروکنترلر ARM از 12/8/94 الی 10/11/94

دوره میکروکنترلر ARM از 5/10/94 الی 30/1/95 شیفت عصر (خانم ها)

دوره FPGA از 12/11/94 الی 21/2/95

دوره میکروکنترلر PIC از 25/2/95 الی 10/5/95

دوره FPGA از 6/2/95 الی 31/5/95 شیفت عصر (خانم ها)

دوره میکروکنترلر ARM از 11/5/95 الی 4/8/95

دوره Altium Designer (پروتل) از 1/6/95 الی 31/6/95 ( خانم ها )

دوره Altium Designer (پروتل) 5/8/95 تا 29/8/95

دوره میکروکنترلر AVR از 95/07/03 لغایت 95/10/14 (خانم ها)

دوره میکروکنترلر AVR از 95/09/01 تا 95/11/20

دوره FPGA از 95/11/23 تا 96/03/09

دوره ARM از 95/10/18 تا 96/02/17 (خانم ها)

دوره FPGA از 96/02/18 تا 96/06/18 (خانم ها)

دوره میکروکنترلر PIC از 96/03/10 الی 96/05/24

دوره میکروکنترلر ARM از 96/5/25 الی 96/08/27

دوره میکروکنترلر PiC از 96/06/19الی 96/09/19 (خانم ها)

دوره میکروکنترلر AVR از 96/8/29 الی 96/11/16

دوره طراحی مدار چاپی با نرم افزار Altium Designer از 96/11/21الی 96/12/15

دوره میکروکنترلر ARM از 96/9/21 الی 97/01/22 (خانم ها)

دوره طراحی مدار چاپی با نرم افزار Altium Designer از 26/1/97 لغایت 97/2/24 (خانم ها)

دوره طراحی کنترلر، اینترفیس و مدارات پردازشی با FPGA های Xilinx از 18/1/97 تا 16/4/97

دوره میکروکنترلر AVR از 97/4/20 الی 97/07/02

دوره طراحی کنترلر، اینترفیس و مدارات پردازشی با FPGA از 97/02/25 تا 97/6/19 (خانم ها)

دوره میکروکنترلر PIC از 7/7/97 الی 19/9/97

دوره میکروکنترلر AVR از 97/6/20 الی 97/09/27 (خانم ها)

دوره میکروکنترلر ARM از 21/9/97 لغایت 20/12/97 کلاس روزهای زوج یکسره از صبح تا عصر است

دوره میکروکنترلر ARM از 2/10/97 تا 1/2/98 کلاس روزهای یک شنبه و سه شنبه یکسره از صبح تا عصر است (خانم ها)

دوره طراحی نقشه های PCB به کمک نرم افزار Altium Designer از 17/1/98 الی 7/2/98 (شنبه تا چهارشنبه در شیفت صبح)

دوره طراح كنترلر اينترفيس و مدارات پردازشي با FPGA از 8/2/98 الی 8/5/98 (شنبه تا چهارشنبه در شیفت صبح)

دوره طراحی نقشه های PCB به کمک نرم افزار Altium Designer از 9/4/98 الی 6/5/98 (خواهران در روزهای فرد)

پردازش سیگنال با نرم افزار MATLAB از 9/5/98 الی 27/6/98 در شیفت صبح (شنبه تا چهارشنبه-برادران)

کلاس میکروکنترلر AVR از 30/6/98 تا 19/9/98 در شیفت صبح (شنبه تا چهارشنبه-برادران)

کلاس برنامه نویسی VHDL از 20/9/98 تا 15/10/98 در شیفت صبح (شنبه تا چهارشنبه-خواهران)

کلاس میکروکنترلر ARM از 16/10/98 تا 11/04/99 در شیفت صبح مخصوص برادران (شنبه تا چهارشنبه که به علت کرونا زمان دوره طولانی شد)

دوره طراحی PCB به کمک نرم افزار آلتیوم دیزاینر که از تاریخ 14/4/99 برگزار شد، برای برادران

کلاس پردازش سیگنال با نرم افزار MATLAB از 1/6/99 تا 15/7/99 برای برادران

کلاس طراحی نقشه های PCB با نرم افزار Altium designer از 16/7/99 الی 9/9/99 برای خواهران

دوره پردازش سیگنال (DSP=Digital Signal Processing) با نرم افزار MATLAB از 10/9/99 تا 23/10/99 برای خواهران

دوره مجازی برنامه نویسی VHDL برای برادران برای تراشه های FPGA خانواده Xilinx از 29 دی ماه 1399 تا فروردین 1400 برای برادران (3 دوره، هر دوره 6 نفر)

کلاس مجازی برنامه نویسی شی گرا ++C مخصوص میکروکنترلرها که از 30/1/1400 الی 5/4/1400 برای برادران

دوره مجازی برنامه نویسی شی گرا ++C مخصوص میکروکنترلرها که از 13/4/1400 تا 14/6/1400 برای خواهران

دوره مجازی طراحی بردهای مدارچاپی با نرم افزار آلتیوم دیزاینر برای برادران شروع دوره 12/7/1400 (سه دوره با ظرفیت هرکدام 6 نفر با هم اجرا شدند)

دوره مجازی طراحی بردهای مدارچاپی با نرم افزار آلتیوم دیزاینر برای خواهران شروع دوره 30/09/1400 تا 17/11/1400 (دو دوره هر کدام به ظرفیت 6 نفر اجرا شدند)

دوره مجازی پردازش سیگنال DSP با نرم افزار MATLAB برای برادران 19/11/1400 الی 28/12/1400 و 14/01/1401 الی 26/02/1401 (دو دوره اجرا شد)

کلاس حضوری میکروکنترلر AVR برای برادران از 28/02/1401 تا 15/05/1401 در شیفت صبح

دوره حضوری طراح و تحلیل گر میکروکنترلر ARM برای برادران شروع دوره 22/05/1401 پایان دوره 15/08/1401

دوره حضوری طراحی کنترلر، اینترفیس و مدارات پردازشی با FPGA برای برادران شروع دوره 17/08/1401 پایان دوره 23/11/1401

دوره برنامه نویسی شی گرا ++C مخصوص میکروکنترلرها که از 24/11/1401 تا 31/1/1402 برای برادران

دوره طراحی بردهای مدارچاپی با نرم افزار آلتیوم دیزاینر برای برادران دو دوره یک دوره اردیبهشت 1402 یک دوره هم خرداد 1402

دوره میکروکنترلرهای AVR برای برادران آزمون ورودی روز شنبه 27 خرداد و پایان دوره 6 شهریور 1402

دوره IOT برای برادران شهریور 1402

دوره آلتیوم برای خانم ها مهر 1403

دوره ترکیبی CPP و ARM و IOT برای برادران تا آخر سال 1402

9 thoughts on “لیست دوره های برگزار شده

 1. افسانه says:

  سلام وقت بخیر جهت کلاسای تعمیرتجهیزات پزشکی علاقه مند هستم و خانم هستم بامدرک دانشگاهی مهندسی پزشکی.خیلی زنگ زدم به موسسه ولی جوابی نگرفتم.لطفا پیگیری بفرمایید برای خانما هم این دوره باشه.منتطرخبرتونم ممنون

  • محمد رضا بیگی says:

   سلام کلاس تا جایی که میدانم هست ولی شماره های مرکز خرابه سیم کشی ها را میخواهند از اول انجام بدهند. حضوری تشریف بیاورید و جویا بشوید

 2. سیدمهدی says:

  سلام

  من مدرک کاردانی الکترونیک دارم برای دوره های avr میخاستم ثبت نام کنم راستیتش میخاستم بدونم بنظر شما برای بازار کار چه مقدار کاربردی می تواند باشد. در کل برای من که سنم ۳۰سال هست می تواند زمینه خوبی ایجاد کند در بازار کار.

  با تشکر

  • محمد رضا بیگی says:

   سلام
   اگر یک تا دو سال جدی کار کنید بازار کار خوبی دارد

 3. مهسا says:

  سلام من دیپلم انسانی دارم میتونم بیام ثبت نام کنم؟خانم هستم ۳۵سال

 4. محمد علی says:

  با سلام و احترام
  من قصد دارم از شهرستان بیایم . لطفا راهنمایی کنید که اگر بخواهم خوابگاه بگیرم علاوه بر صبح کلاس های شیفت عصر کارگاه الکترونیک رو باید شرکت کنم ؟ یا کلاس های دیگری باید بروم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *