Tag Archives: کلاس Labview

کلاس Labview و سیلابس تدریس آن

کلاس Labview

کلاس Labview استاندارد این دوره را در صفحه ی اصلی سایت دریافت نمایید کلاس Labview هنوز در کارگاه الکترونیک برگزار نشده است. فعلا آموزش ساده ای از این نرم افزار در دوره ی ARM داده می شود. در آینده یکی از برنامه های ما این است که این دوره را برگزار نماییم.