Monthly Archives: خرداد 1392

مرکز مشیریه و تصاویری از آن

مرکز مشیریه

تصاویر مرکز مشیریه مرکز مشیریه بزرگترین مرکز فنی و حرفه ای در ایران و خاورمیانه است. که در تصاویر زیر بخشی از مرکز دیده می شوند. عکس درب ورودی مرکز مشیریه