طراحی مدار چاپی با Allegro

طراحی PAD

برای طراحی PAD از نرم افزار Pad Designer استفاده می شود. آن را طبق شکل زیر اجرا نمایید:...

بیشتر

طراحی PAD در Allegro